Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky earena

Platné od 1.10.2023

Earena je obchodní název prostředí pro esportovní turnaje určené především pro příležitostné amatérské hráče starší 18-ti let, kteří mají u provozovatele vytvořený Hráčský profil a jejich Hráčský profil je aktivovaný – platný v době vyhlášení turnaje. Provoz eareny a organizaci esportovních turnajů zajišťuje TEKTERIA s.r.o. se sídlem Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5 Smíchov, vedená u Městského soudu v Praze, IČO 242 61 653 (dále jen provozovatel). Z vyhlášených esportovních turnajů jsou vyloučeni zaměstnanci provozovatele a jejich rodinní příslušníci.
Pro vzájemnou komunikaci a plnění Obchodních podmínek mezi provozovatelem a hráčem včetně finančních úhrad, vyrovnání odměn a výplat případných výher se používají údaje hráče uvedené v jeho Hráčském profilu a na straně provozovatele jím zveřejněné kontakty a údaje pro příslušné úkony.

Hráč je osoba starší 18-ti let, která úspěšně provede na webových stránkách earena registraci na základě které je vytvořen platný Hráčský profil, tzn. Je uhrazen jednorázový poplatek za vytvoření Hráčského profilu a roční poplatek pro posuzované období.

Manažer se stává každý hráč, který úspěšně zaregistruje nového Hráče. Nový Hráč při své registraci však musí uvést do příslušné kolonky Hráčské jméno již zaregistrovaného hráče (budoucího Manažera), který doporučení poskytl. V opačném případě je úspěšná registrace pro nového Hráče platná, ale původního Hráče neposune do pozice jeho Manažera. Každý nový Hráč, s vytvořeným a platným Hráčským profilem, získává pro svého Manažera okamžitou odměnu ve formě prodloužení platnosti Hráčského profilu o jeden kalendářní měsíc. Dále nový Hráč svým případným vítězstvím v turnaji získává pro svého Manažera tzv. Manažerskou výhru dle pravidel Turnaje. Počet registrovaných nových Hráčů není omezen a každý Hráč má takto možnost zvýšení svých šancí na případnou výhru v Turnajích a zároveň bezplatného prodloužení platnosti Hráčského profilu. Každý i nový Hráč se může stát Manažerem. Nárok na bezplatné prodloužení platnosti Hráčského profilu o jeden kalendářní měsíc má Manažer nárok při každé úhradě ročního poplatku jím evidovaného Hráče.

Tým tvoří vždy prvních 6 Hráčů, kteří mají stejného Manažera. Tzn., že každý Manažer, který doporučí a úspěšně zaregistruje 6 nových platných Hráčských profilů má automaticky evidovaný první tým. Počet týmů není omezen a například doporučením a úspěšnou registrací dvanáctého platného Hráčského profilu Manažer vytvoří automaticky svůj druhý tým. Pokud v Turnaji uspěje jakýkoliv Hráč, získá dle pravidel Turnaje Hráčskou výhru pro sebe, Manažerskou výhru pro svého Manažera a Týmovou výhru pro Tým ve kterém je evidován. Týmová výhra se dělí mezi všechny Hráče v týmu a Manažera Týmu rovným dílem. Pro Manažera i Hráče z Týmu se zvyšuje šance na případnou výhru i výši výhry. Manažerská výhra i Týmová výhra se sčítají a to i v případě, že výherní umístění obsadí Hráči jednoho Týmu.

Esportovní turnaje (dále jen turnaje) jsou organizovány a vyhlašovány nepravidelně bez závazku minimálního a maximálního počtu. Organizované a vyhlášené turnaje se mohou překrývat nebo naopak může být období bez pořádaného turnaje. Turnaje vyhlašuje a organizuje provozovatel eareny nebo jeho smluvní partneři. Turnaje mohou být v různých typech her a výzev a v různých prostředích, rozhraních i herních platformách. Některé turnaje mohou vyžadovat instalaci SW nebo aplikací do herních zařízení hráče. Pokud není v pravidlech turnaje uvedeno jinak hráč používá při účasti na turnaji vlastní zařízení. Hráč si může zvolit libovolný vyhlášený turnaj. Přihlášení na jakýkoliv organizovaný a vyhlášený turnaj není pro hráče závazné. Hráč si volí dle své vůle přihlášení do množství i typu turnaje. Pokud je vyhlášeno více turnajů současně, každý Hráč má možnost účastnit se více turnajů najednou. Podmínkou pro přihlášení hráče do turnaje je platný Hráčský profil v době vyhlášení turnaje a po dobu trvání turnaje. Pro každý vyhlášený turnaj jsou zároveň vyhlášené samostatné závazné podmínky – pravidla turnaje. Pokud v pravidlech turnaje není uvedeno jinak je pro každý organizovaný turnaj vyhlášeno samostatné startovné a možné odměny nebo struktura výher pro nejlepší hráče, pro vítězný tým a pro manažera týmu. Podmínky určení nejlepších hráčů a odměn se stanovují pro každý turnaj individuálně a jsou vyhlášené před započetím turnaje v pravidlech pro konkrétní turnaj. Organizované turnaje a jejich pravidla se vyhlašují zveřejněním na webových stránkách earena nebo zasláním informace do mailu hráče uvedeném v jeho Hráčském profilu.
Každý hráč se v turnaji účastní sám za sebe a v případě vítězného umístění získává odpovídající odměnu nebo výhru dle pravidel turnaje – Hráčská výhra, Manažerská výhra, Týmová výhra. Odměny a výhry jsou předávány dle pravidel turnaje zpravidla do 14-ti dnů od vyhlášení výsledků turnaje.

Hráčský profil je vytvořen na základě provedené úspěšné registrace u provozovatele umístěné na webových stránkách eareny a uhrazením jednorázového poplatku za vytvoření Hráčského profilu. Jednorázový poplatek za vytvoření Hráčského profilu se hradí dle pokynů obdržených po provedené registraci na účet provozovatele. Úhradou jednorázového poplatku za vytvoření Hráčského profilu nevzniká nárok na zařazení do turnaje pokud není v pravidlech turnaje uvedeno jinak. Jednorázový poplatek za vytvoření Hráčského profilu je poplatkem za zpracování registrace a vytvoření Hráčského profilu. Jednorázový poplatek za vytvoření Hráčského profilu je nevratný a provozovateli vzniká nárok na tento poplatek zpracováním registrace a vytvořením Hráčského profilu.
Registrací hráč poskytuje provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v registraci. Registrující zároveň potvrzuje, že je svéprávný, je mu více než 18 let a seznámil se s platnými Obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Veškeré údaje, které jsou při registraci provozovateli poskytnuty používá provozovatel na prokázání identity Hráčského profilu, identifikaci hráče při platebním a obchodním styku a výplatě případných výher, informování o novinkách, aktivitách provozovatele a k zasílání informací o vyhlášených turnajích. Poskytnuté osobní údaje – Hráčský profil může být poskytnut smluvním partnerům provozovatele za účelem vyhlášení, organizace turnaje a poskytování jiných výhod a informací pro hráče. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv provést kontrolu identity hráče pro ověření užívání Hráčského profilu využitím kombinací poskytnutých údajů interakcí s hráčem například zasláním kódu formou SMS a vyžadováním zpětného potvrzení hráčem do mailu apod. Pokud hráč neposkytne součinnost nebo pokud se nepodaří Hráčský profil ověřit má provozovatel právo Hráčský profil smazat bez náhrady a bez nároku na finanční vyrovnání odměn za spolupráci i vyrovnání případných odměn a výher z turnajů.
Každý hráč má právo kdykoliv požádat o odstranění z evidence provozovatele – zrušení Hráčského profilu. Provozovatel žádosti vyhoví bezplatně ve lhůtě do 14-ti dnů. Odstraněný Hráčský profil již nelze aktivovat a musí se vytvořit nový.

Aktivace – platnost Hráčského profilu (dále jen platnost). Úhradou poplatku se Hráčský profil registrovaného hráče stává platným v období na které byl poplatek uhrazen. Roční poplatek hradí hráč po obdržení instrukcí od provozovatele po vytvoření Hráčského profilu a je platný na 12 kalendářních měsíců. Platné období je uvedeno v potvrzení o přijetí platby ročního poplatku. Pokud není uvedeno jinak je za počátek platného období považován kalendářní měsíc následují po měsíci ve kterém byl roční poplatek přijat na bankovní účet provozovatele. Roční poplatek je příspěvkem provozovateli na zajištění provozu eareny a organizaci turnajů. Uhrazený roční poplatek na platné období je nevratný a to i v případě zrušení Hráčského profilu před vypršením období na které byl roční poplatek uhrazen. Nelze požadovat vrácení ročního poplatku v plné výši ani jeho poměrnou část.
Úhradou ročního poplatku nevzniká nárok na účast v turnaji ani nárok na odměny a výhry pro nejlepší hráče turnaje. Hráč má právo se přihlašovat do provozovatelem vyhlášených turnajů a čerpat ostatní výhody hráče vždy pouze v souladu s vyhlášenými pravidly a podmínkami pro konkrétní turnaj a pravidly pro poskytování ostatních výhod. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit Hráčský profil v případě nesportovních aktivit, neetického a nemorálního chování hráče nebo v případě chování hráče v rozporu s platnými zákony České republiky.
Každý hráč má možnost požádat o bezplatnou změnu údajů platného Hráčského profilu. Případnou změnu údajů (mail, tel., bankovní účet) by měl nahlašovat ve svém zájmu bezodkladně pro správné užívání eareny.
Před vypršením období platnosti Hráčského profilu provozovatel informuje hráče a zašle mu výzvu k úhradě poplatku na dalších 12 kalendářních měsíců v souladu s Obchodními podmínkami a výší ročního poplatku platnými v době zaslání výzvy k úhradě. V případě neuhrazení a vypršení uhrazeného platného období se Hráčský profil zneplatní. Hráč ztrácí možnost účastnit se turnajů a čerpat ostatních výhod. Hráčský profil je nadále evidován provozovatelem a dodatečnou úhradou ročního poplatku lze Hráčský profil opět aktivovat. Na dodatečnou aktivaci Hráčského profilu se vztahují platné obchodní podmínky a výše ročního poplatku platné v době dodatečné aktivace.
Roční poplatek 1490,- Kč nyní 599,- Kč
Jednorázový poplatek za registraci 250,- Kč nyní 99,- Kč

Přesunout se na začátek